บริการหลังการขาย

1. บริษัทจะจัดฝึกอบรมใหญ่ให้กับ รปภ. ตามหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง

2. สายตรวจจะเข้าตรวจวันละ 2 ผลัด ๆ ละ 1 ครั้ง ในช่วง 2 เดือนแรกและ 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยสุ่มตรวจ

3. ฝ่ายปฏิบัติการ หรือ ผู้จัดการจะเข้าพบผู้ว่าจ้างเดือนละ 4 ครั้ง หรืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามปัญหา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4. กรณีผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว รปภ. ทางบริษัท พร้อมจัดเปลี่ยนภายใน 1-2 ชั่วโมง

5. บริษัทจะส่งใบประเมินผลงานให้ผู้ว่าจ้างประเมินผลการทำงานในการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ รปภ. เดือน ในรอบการวางบิล

6. กรณี ผู้ว่าจ้างโทรศัพท์ขอพบสายตรวจหรือผู้บริหารทางบริษัทรักษาความปลอดภัย จะมาพบไม่เกิน 60 นาที

7. บริษัท มีชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยกางเกงและกระโปรงสีขี้ม้า เสื้อแขนยาวสีครีม จะจัดให้ตามความเหมาะสมของงานและสถานที่นั้น ๆ หรือตาม ที่ผู้ว่าจ้างแจ้งขอ

8. บริษัท จะจัดส่งประวัติของพนักงาน รปภ. ให้ผู้ว่าจ้างก่อนปฏิบัติงาน

9. บริษัท จะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ.เข้าปฏิบัติงานก่อนสัญญาจ้าง 1 วัน และ หรือก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริงตามความสมควรของหน่วยงานเพื่อขอดูข้อมูลในการทำงาน

10. ผู้ว่าจ้าง หรือ รปภ. แจ้งว่าหน่วยงานมีปัญหาเร่งด่วนทางบริษัท จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมาพบภายใน 30 นาที

11. กรณี รปภ. มาทำงานสายเกินติดต่อกัน 3 วัน ยินยอม ให้ทางผู้ว่าจ้างตัดค่าแรง 1 วัน

12. กรณี รปภ. ขาดงาน ทางบริษัท ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. มาทดแทนได้ ยินยอมให้ทางผู้ว่าจ้าง ตัดค่าจ้าง 3 แรง / คน

13. บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาจากกรณีท่านส่งสรุปผลประเมินการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ. ทันทีให้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง 

14. บริษัทจัดวิทยากรมาบรรยาย พร้อมสาธิตเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากหน่วยงานทางราชการเจ้าหน้าที่แผนกดับเพลิงของทางบริษัท ฟรี 1 ครั้ง / ปี กรณีจ้างรปภ. 6 นาย ขึ้นไปและกรณีจ้างรปภ. 10 นายขึ้นไป พร้อมออกใบรับรองจากทางราชการ 

15. บริษัทรักษาความปลอดภัยรับประกันความสุภาพในการบริการเป็นหลัก ในกรณีพนักงาน รปภ. ประพฤติไม่สุภาพต่อลูกค้า ของผู้ว่าจ้างหรือกับผู้ว่าจ้างทางบริษัทยินยอมให้ทางผู้ว่าจ้างตัดค่าบริการครั้งละ 500 บาททันที

16. บริษัทจัดวิทยุสื่อสารประจำหน่วยงานตามจำนวนอัตราจ้าง รปภ.

17. ประกันการควงเวรในกรณีควงเวรต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าทุกครั้งหากฝ่าฝืนทางบริษัทไม่ คิดค่าบริการวันดังกล่าว

18. ประกันหลับเวร ในกรณี รปภ.หลับเวรมีภาพถ่ายประกอบบริษัทไม่คิดค่าบริการวันดังกล่าว