การฝึกอบรม

การฝึกอบรมของ รปภ. รักษาความปลอดภัย ท็อป

-คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

         พนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละนาย ที่จะส่งเข้ารักษาการณ์ยังหน่วยงานของท่านจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัท รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ แล้วทุกนาย โดยมีขั้นตอนการฝึกอบรม ดังนี้

 

 ก่อนเริ่มงาน

เมื่อได้ผ่านการสรรหา ผ่านข้อกำหนดและสมัครงานแล้ว บริษัทฯ จะเรียกทำการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ ตามหลักสูตรและขั้นตอนที่กำหนดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 วัน และส่งฝึกตามหน่วยงานต่างๆเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง

 ฝึกทบทวน

ทุกๆ สัปดาห์ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าไปตรวจสอบ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกหน่วยงาน หากพบว่าพนักงานคนใดในหน่วยงาน ปฏิบัติงานไม่ได้คุณภาพ บกพร่องในหน้าที่ บริษัทฯ จะเรียกเข้าอบรม ทบทวนการปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ตารางการฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีดังนี้

1.ขั้นที่ 1  หลักการปฎิบัติ รปภ. เข้ารับการฝึกอบรม

  เรื่องมารยาท เรื่องระเบียบวินัย เรื่องการสังเกตการณ์ เรื่องฝึกท่าเดินและระเบียบแถว เรื่องการฝึกอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น เรื่องการเขียนรายงานประจำวัน

2.ขั้นที่ 2  หลักการปฎิบัติ รปภ. เข้ารับการฝึกอบรม

   ฝึกการจับกุม ฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ฝึกการดับเพลิง ฝึกการใช้วิทยุสื่อสาร

3.ขั้นที่ 3  หลักการปฎิบัติ รปภ. เข้ารับการฝึกอบรม

   การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานที่ประจำอยู่ การช่วยเหลือลูกค้า การจราจร มารยาทต่อลูกค้า

4.ขั้นที่ 4  หลักการปฎิบัติ รปภ. เข้ารับการฝึกอบรม

   ประชาสัมพันธ์ให้ รปภ. ทราบทุกเรื่องที่ศูนย์แจ้งมา อบรมเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ประจำอยู่ ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่