1. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านจัดสรรโดย รปภ.

ในปัจจุบัน รปภ.พนักงานรปภ. มีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านจัดสรร  ซึ่งปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่หมู่บ้าน โดยมี รปภ. หรือยาม ในการดูแลบริการ อำนวยความสะดวก รวมถึงดูแลระบบความปลอดภัย ซึ่งถ้าขาดบุคคลกลุ่มนี้ไปก็จะทำให้เกิดปัญหาและช่องว่างต่างๆ เรื่องความปลอดภัยของหมู่บ้านได้

2. รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับพรบ. รปภ.และกฎหมายควบคุม

รปภ. พนักงานรปภ. หรือยาม ในปัจจุบันมีจำนวนมากในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการดูแลที่ไม่ทั่วถึง  จึงมีกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมการทำงานรวมถึงประวัติอาชญากรรม วุฒิการศึกษา และต้องมีสัญชาติไทย ในการให้ความไว้วางใจในการดูแลทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงวุฒิภาวะการศึกษาของ รปภ. อีกด้วย

3. รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย กับการช่วยเหลืองานด้านความปลอดภัยสังคม

ในปัจจุบันจำนวนเจ้าหน้าที่ราชการในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมไม่เพียงพอ จึงเกิดช่องว่างในการรักษาความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยดังนั้น อาชีพ รปภ. พนักงานรปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทยาม บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและทรัพย์สินต่างๆ

4. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย กับเงินเบิกทรงชีพของ รปภ.

ในปัจจุบันค่าครองชีพของประเทศอยู่ในภาวะที่สูง ซึ่งทำให้ รปภ.พนักงาน รปภ. มีค่าใช้จ่ายในการทรงชีพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งบริษัท รปภ. หลายๆแห่ง จะมีเงินเบิกทรงชีพให้แก่พนักงาน รปภ. ไว้ใช้จ่ายในแต่ละวันนอกเหนือ จากเงินเดือนที่ได้รับ จึงทำให้ รปภ. พนักงาน รปภ. มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขจากการทำงาน รปภ.

5. ความสำคัญของอาชีพ รปภ. แม่บ้าน ช่าง คนสวน แมสเซนเจอร์ กับสภาวะในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน บริษัท ห้างร้าน คอนโด อพาร์ตเมนท์ ห้างสรรพสินค้า  มีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรในการทำงานประสานงาน  รวมถึงความเรียบร้อยต่างๆ ของสถานที่  ซึ่งบุคลากรสำคัญอันดับแรกๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดพนักงานดูแลตกแต่งสวนสาธารณะ พนักงานช่างเทคนิค ช่างอาคาร รวมถึงพนักงานส่งเอกสาร ซึ่งถ้าขาดคนกลุ่มนี้ไปก็จะทำให้งานต่างๆ มีปัญหากันอย่างมาก และปัจจุบันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้ว

6. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับสวัสดิการทางสังคม

ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมบังคับใช้กฎหมาย ให้ลูกจ้างและนายจ้างชำระเข้ากองทุน     โดยทางพนักงานรปภ. 5% จากรายได้ และบริษัทรปภ.อีก 5%  โดยมีสวัสดิการต่าง ให้รปภ.ในกรณีเจ็บป่วย รักษาพยาบาล และรวมถึงเงินชดเชยต่างๆ ซึ่งบริษัทรปภ.จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนให้กับประกันสังคมเป็นประจำทุกปี เหมือนจ่ายค่าเบี้ยประกันเรียกเก็บอีกด้วย

7. รปภ. บริษัทรปภ. กับสภาวะทางอารมณ์จากการทำงาน

รปภ. พนักงานรปภ. เจ้าหน้าที่รปภ. หรือยาม ปัจจุบันบริษัทห้างร้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ รปภ.ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการอำนวยความสะดวกซึ่งจากการทำงานของพนักงานต้องทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อกะ จึงทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งงานแต่ละหน้าที่ของรปภ.หลากหลายและต้องมีความอดทน อดกลั้น จากอารมณ์หรือต้องการเร่งรีบจากงานของผู้ว่าจ้าง และผู้มาติดต่อ  ดังนั้นรปภ.จึงควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทำงานให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคของงาน โดยบริการลูกค้าและผู้ว่าจ้างให้ดีที่สุดให้เป็น “รปภ.”โดยไม่ให้ใครดูถูกว่าเป็นแค่ “ยาม”

8. รปภ. กับสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย

    -บริษัท รปภ. มีเงินเบิกทรงชีพให้พนักงาน รปภ. ทุกวัน / อาทิตย์

    -บริษัท รปภ. มีเงินเบิกฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือ รปภ.

    -บริษัท รปภ. เงินเดือนออกเดือนละ 2 ครั้ง

    -บริษัท รปภ. มีสวัสดิการประกันสังคม

    -บริษัท รปภ. มีประกันอุบัติเหตุ ให้กับพนักงาน รปภ.

    -บริษัท รปภ. มีโบนัสให้กับพนักงาน รปภ. ดีเด่น