1. มาตรการ รปภ. บริษัทรปภ. บริษทรักษาความความปลอดภัย ดูแลลูกค้าช่วงเทศกาล

-รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย  ช่วยลูกค้าทำการตรวจสอบจุดล่อแหลม

-รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ช่วยตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด พร้อมใช้งาน ความคมชัดและโฟกัสของกล้อง รวมถึงวิทยุสื่อสารในกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน

-รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ให้ลูกค้าตรวจนับสต็อกทรัพย์สินและปิดล็อคตรวจเก็บอย่างมั่นคง

-รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ให้สายตรวจปฏิบัติการเข้าตรวจสอบการทำงานของ รปภ. ถี่มากขึ้นเป็น 2 เท่า

-รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ช่วยตรวจเช็คถังดับเพลิง สายดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

-รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ควรสกีนบุคคลภายนอกเว้นรการทำงาน ตกแต่งต่อเติมช่วงเทศกาล เนื่องจากจะมีการแฝงมาของมิจฉาชีพ และดูแลไม่ทั่วถึง

2.พนักงาน รปภ. กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เสริมงาน รปภ.

รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทยาม ซึ่งมีพนักงานรปภ. ทำหน้าที่บริการรปภ.ให้กับลูกค้า โดยปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เสริมงาน รปภ. เพื่อให้งานบริการสะดวกและช่วยส่งเสริมป้องกัน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแทนตัวบุคคล รปภ.เพื่อช่วยลดจำนวนการใช้แรงงานคน แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวแรงงานบุคคลก็ยังมีส่วนสำคัญในการใช้ “ก็เพราะว่าอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานบางส่วนเกี่ยวกับการบริการรปภ. เหมือนมนุษย์ได้”

3. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับการแก้ปัญหากรณีฉุกเฉินให้กับผู้ว่าจ้าง

ในการจ้าง รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยนั้น ผู้ว่าจ้างควรคำนึงถึงกรณีฉุกเฉินในการเข้าช่วยเหลือ หรือการแก้ปัญหาของบริษัท  รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไว้วางใจว่าจ้าง โดยต้องสามารถติดต่อประสานงานได้ 24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุ ซึ่งแต่ละบริษัท รปภ. จะมีช่องทางต่างๆ ในการติดต่อประสารงานกับฝ่ายปฏิบัติการ รปภ.

4.จัดจ้างรปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรคํานึงถึงอะไร

    -รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จดทะเบียนการค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย

    -รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย คัดสรรให้เหมาะสมกับลักษณะงานรักษาความปลอดภัย

    -รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย วางจุดตามตําแหน่งความเหมาะสม และปิดจุดเสี่ยงต่างๆ

    -รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรคัดสรรบริษัท รปภ.ใกล้สถานประกอบการ ทําให้เกิดความมั่นใจในกรณีเรียกพบ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรปภ. หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

     -รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษความปลอดภัย ที่มีการคัดสรรบุคลากร รปภ. มีการอบรม รปภ. ตรวจสอบประวัติ รปภ. และที่สําคัญเป็น รปภ. สัญชาติไทย

5. รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับการตอบแทนสังคม (CSR)

รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยนั้น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ การบริหารจัดการคน จึงมีส่วนช่วย รปภ. หรือที่เรียกว่า ยาม มีงานทำ มีรายได้ส่งเสียทางบ้าน หรือช่วยครอบครัวจากรายได้จากการทำงาน รปภ. และที่สำคัญการที่บริษัท รปภ. จะทำการตอบแทนสังคม (CSR) ได้นั้น จะต้องเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ในการทำ (CSR) ซึ่งเป็นบริษัท รปภ. อื่นๆ ก็ยังสามารถตอบแทนสังคมตามความเหมาะสมและโอกาส ดังนั้นจึงทำให้ บริษัท รปภ. หรือ บริษัทรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้มีโอการตอบแทนสังคม

6. รปภ. บริษัท รปภ. สัญชาติไทย

ในปัจจุบันความต้องการ รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย ยังมีอัตราสูงซึ่ง Demand รปภ.มากกว่า Supply รปภ. ทำให้พนักงาน รปภ. ยาม และบริษัทรักษาความปลอดภัยขาดแคลนแรงงาน รปภ. ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง ประกอบกับ รปภ. คนไทย หรือสัญชาติไทยไม่นิยมประกอบอาชีพ รปภ. หรือยาม ทำให้เกิดช่องว่างในการประกอบอาชีพแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยหรือการกระทำความผิดจากตัวพนักงานเอง บริษัทรปภ. หรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถติดตามหรือสอบสวนได้ เนื่องจากไม่มีภูมิลำเนาและที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ไม่เหมือน รปภ.สัญชาติไทย ดังนั้นเหตุผลหนึ่งในการคัดสรร คัดเลือก รปภ. ยาม บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย สัญชาติไทย

7. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริษัท รปภ.ท็อป

    -ผลิตพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่รักในอาชีพรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง

    -เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางราชการ ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและป้องกันทรัพย์สินให้แก่ธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยบริษัท รปภ.

    -เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบริษัท รปภ. ที่ทำธุรกิจในด้านเดียวกันและพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศที่ทันสมัย